1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Навчальний кабінет

Англійська мова

Презентація процесу підвищення кваліфікації з вивчення англійської мови

Дистанційне навчання

ПОРЯДОК організації дистанційного навчання у системі професійної підготовки посадових осіб митних органів 

Дистанційне навчання:

Інформаційна революція та формування нового типу суспільства - інформаційного суспільства - висувають на перший план інформацію та знання. Тільки шкільної і навіть вузівської освіти сьогодні вистачає не надовго. Працівники повинні прагнути до нових знань, інформації, вмінь, навиків, які допоможуть їм затвердитися на робочих місцях у якості компетентних та професійних спеціалістів.

Отже, безперервність освіти відкриває широку можливість для поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки, досягнення цілісності і наступності у навчанні та вихованні, перетворення набуття освіти у процес, що триває упродовж всього життя людини.

Але ж за даними іноземних фахівців найбільша частина серед тих, хто навчається - люди дорослі. Для них традиційні форми навчання досить проблематичні внаслідок браку фінансових або фізичних можливостей, професійної зайнятості, віддаленості від великих міст тощо. У цих випадках на допомогу прийшла така форма навчання, як дистанційна. Вона відповідає вимогам сучасного життя і є одним з шляхів реформування освіти, передбачених Державною національною програмою "Освіта" ("Україна XXI століття"), яка має ціллю впровадження у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій та науково-методичних досягнень.

Враховуючи той факт, що теоретичні знання і речі "старіють" протягом одного покоління, дуже важливого значення набувають способи поновлення і одержання нових знань без відриву від основного місця праці чи іншого виду діяльності. За кордоном це зрозуміли близько двадцяти років тому, а тому мають вагомі здобутки в системі дистанційної освіти. Наприклад, в Англії з 1986 року працює Британський відкритий університет, який має філіали у 21 країні світу і в якому навчаються 215 тис. студентів.

Сучасні системи дистанційної освіти стають невід'ємним інструментарієм неперервного навчання, особливо - післядипломної освіти. За оцінкою експертів очікується, що у зв'язку зі стрімким розвитком інформаційного суспільства, наприклад в США з 1998 по 2004 р. Підвищення кваліфікації або перепідготовку повинні пройти близько 25 млн. робітників. Основною проблемою, що виникає при цьому, є неможливість навчання такої кількості осіб у зазначений термін з використанням традиційних навчальних технологій. Тому виникає нагальна необхідність пошуку нових освітніх технологій.

В Україні також тепер повернулись обличчям до проблеми дистанційної освіти. Наказом міністра освіти і науки створено Український центр дистанційної освіти, який займається розробкою правових документів до Закону "Про вищу освіту", зокрема, щодо дистанційного навчання. З 50-х років минулого століття в літературі існує варіативність визначень поняття "педагогічна технологія". За сучасним уявленням - це комплекс форм, методів, прийомів, технічних засобів впливу на слухача для реалізації цілей та завдань навчання.

Дистанційна освіта (далі ДН) - це система, у якій реалізується процес дистанційного навчання для досягнення тими, хто навчається, певного освітнього рівня, який стає основою його подальшої творчої і трудової діяльності.

Дистанційне навчання - це демократизація доступу до отримання знань (наприклад, інваліди в домашніх умовах; працюючі на виробництві; студенти, які не мають можливості відвідувати заняття).

Дистанційне навчання - нова організація процесу навчання, основним принципом якої є самостійна робота слухача. Цей вид навчання характеризується тим, що слухач найчастіше віддалений від викладача у просторі і у часі, але має при цьому можливість у будь-який момент підтримати діалог з ним за допомогою засобів телекомунікації.

Дистанційна форма навчання набагато складніша за звичайну (стаціонарну, заочну), але вона дає вищі і глибші знання тому, що поки слухач не засвоїв теми модуля вивчаємої дисципліни та не здав шляхом модульного тестування, він не допускається до вивчення наступного модуля.

Основні принципи дистанційної освіти: встановлення інтерактивного спілкування між тим, хто навчається, і тим, хто навчає без їх безпосередньої зустрічі і самостійне освоєння певних знань та навиків з обраного курсу і його програми при заданій інформаційній технології. Дистанційна освіта та традиційна суттєво відрізняється:

 1. Просторова відокремленість того, хто навчається, і того, хто навчає;
 2. Посилення активної ролі студента в навчальному процесі: в постановці навчальних цілей, виборі форм та темпів навчання;
 3. Підбір матеріалів, який спеціально призначений для дистанційної освіти.

Основною проблемою розвитку дистанційної освіти є створення нових методів та технологій навчання, які відповідають телекомунікативному середовищу спілкування. В цьому середовищі яскраво проявляється та обставина, що слухачі не просто пасивні споживачі інформації, а в процесі навчання вони створюють власне розуміння предметного змісту навчання.

Нова модель навчання замінює традиційну форму, яка базується на основних положеннях: в центрі технології навчання - той, хто навчається; суть технології - розвиток здібності до самонавчання; слухачі грають активну роль в навчанні; в основі навчальної діяльності - співробітництво.

Існують наступні варіанти технологій ДН: "кейс"-технологія, ТV-технологія, мережева та змішана технології.

"Кейс"-технологія є комплектом засобів навчання, які розміщено у кейсі і надається слухачу з моменту його зарахування на навчання. Комплект містить методичні документи, спеціально розроблені навчальні посібники, довідники, аудіо - і відеокасети, дискети, компакт-диски. Дидактичне забезпечення достатнє для самостійної роботи з конкретного курсу. Організація навчального процесу кожного з курсів передбачає проведення тьюторіалів, виконання домашніх завдань, проміжні та підсумкові екзамени.

Мережева технологія ДН на сьогодні е педагогічною технологією високого класу та рівня, її основним принципом є застосування у навчанні телекомунікаційних мереж, в тому числі й Інтернет, найсучасніших інформаційних технологій пред'явлення, відображення, корекції, оновлення та зберігання навчальної інформації.

ТV-технологія дистанційного навчання передбачає застосування у процесі навчання різних систем телебачення (мережевого, кабельного, супутникового) та спеціальних освітніх програм.

Дистанційне навчання - це універсальна гуманістична форма навчання, що базується на використанні широкого спектру традиційних, нових інформаційних і телекомунікаційних технологій і технічних засобів, які створюють умови для тих, що навчаються, вільного вибору освітніх дисциплін, відповідних стандартів, діалогового обміну з викладачем, при цьому процес навчання не залежить від розташування слухачів у просторі і в часі.

Слід звернути увагу і на нову роль викладача-тьютора. На нього тепер покладається координування, коректування процесу навчання, консультації, керівництво навчальними проектами тощо. Взаємодія слухача і викладача в системі дистанційного навчання передбачає обмін повідомленнями за допомогою комп'ютерної мережі. Це дає змогу аналізувати інформацію, що надходить і відповідати на неї у зручний для кореспондентів час. Новим завданням викладача у цих умовах постає необхідність формування у студентів потреби в одержанні наукової, довідкової, навчальної інформації через Internet, цивілізованого її використання.

Комплексне застосування нових інформаційних технологій сприяє:

 • індивідуалізації процесу навчання;
 • більш ефективному використанню екстернатної форми навчання;
 • можливості поєднання навчання і трудової діяльності;
 • розширенню контингенту молоді, яка прагне до освітніх послуг завдяки ліквідації територіальних і часових обмежень;
 • створенню сприятливих умов для неперервної освіти.

Дистанцiйне навчання при необхiдностi може включати вiдвiдування слухачами навчального закладу, а також поєднуватись з традицiйними формами навчання.

Розвиваюче дистанцiйне навчання iнтегрує всi iснуючi методи навчання i надає їм якiсно новий рiвень.

Екзаменаційні питання

Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю працівників вперше прийнятих на державну службу в митні органи станом на 07.02.13 р.:

 1. Поняття "митної служби України" відповідно ст. 543 Митного кодексу України.
 2. Основні завдання митних органів України (ст. 544 Митного кодексу України).
 3. Обов’язки посадових осіб митної служби (Дисциплінарний статут митної служби України).
 4. Порядок присвоєння спеціальних звань працівникам митної служби України.
 5. Порядок проведення первинної атестації посадових осіб митних органів України.
 6. Види дисциплінарних стягнень, визначених Дисциплінарним статутом митної служби України, та порядок їх застосування.
 7. Поняття "корупції" відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
 8. Обмеження для посадових осіб митних органів щодо одержання дарунків.
 9. Основні положення міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур.
 10. Законодавство України з питань державної митної справи відповідно до статті 1 Митного кодексу України.
 11. Основні елементи Рамкових стандартів Всесвітньої Митної Організації.
 12. Митний брокер. Агент з митного оформлення, обов’язки, права та відповідальність.
 13. Контейнери: поняття, класифікація.
 14. Поняття декларування. Відомості про товари. Строки подачі митної декларації митному органу.
 15. Митний режим реімпорту. Умови поміщення товарів у митний режим реімпорту.
 16. Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення повітряних транспортних засобів та товарів, що переміщуються ними.
 17. Поняття митного режиму та види митних режимів, запроваджених відповідно до Митного кодексу України.
 18. Поняття митного режиму «тимчасового ввезення». Товари, що можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами. Строки тимчасового ввезення.
 19. Поняття митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа. Порядок розподілу та використання аркушів МД.
 20. Форми митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа. Загальна характеристика.
 21. Вантажний митний комплекс. Обов'язки утримувача вантажного митного комплексу.
 22. Умови застосування попередньої митної декларації, тимчасової, періодичної та додаткової декларацій згідно Митного кодексу України.
 23. Структура книжки (карнета) А.Т.А.. Особливості використання книжки (карнета) А.Т.А.
 24. Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги.
 25. Особливості митного оформлення товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації.
 26. Особливості використання в митних органах дозвільних документів Держекспортконтролю України з обмеженням доступу.
 27. Порядок митного оформлення іноземних інвестицій.
 28. Порядок здійснення попереднього документального контролю.
 29. Тимчасове зберігання товарів та транспортних засобів під митним контролем. Склади тимчасового зберігання.
 30. Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення залізничних транспортних засобів та товарів, що переміщуються ними.
 31. Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності.
 32. Призупинення митного оформлення товарів, які містять об’єкти прав інтелектуальної власності за ініціативою митного органу.
 33. Умови та способи забезпечення зобов’язань перед митними органами.
 34. Надання статусу уповноваженого економічного оператора.
 35. Основні положення конвенції про тимчасове ввезення.
 36. Основні елементи системи міжнародних дорожніх перевезень (Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів iз застосуванням книжки МДП).
 37. Уніфікована митна квитанція МД-1. Порядок застосування.
 38. Місця здійснення митного оформлення товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України. Поняття двоканальної системи митного контролю. Особливості переміщення громадян «зеленим» та «червоним» коридором.
 39. Підстави та порядок здійснення огляду та переогляду ручної поклажі, багажу.
 40. Підстави та порядок здійснення виняткової форми митного контролю - особистого огляду громадян.
 41. Увезення в Україну та вивезення за межі України готівки.
 42. Особливості митного оформлення окремих товарів (8701-8707,8711, 8716 УКТ ЗЕД), що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу.
 43. Умови тимчасового ввезення громадянами – резидентами транспортних засобів особистого користування на митну територію України.
 44. Умови тимчасового вивезення (пересилання) громадянами – резидентами товарів за межі митної території України.
 45. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями та дипломатичними представництвами.
 46. Пересилання готівки у міжнародних поштових та міжнародних експрес-відправленнях. Переміщення банківських металів через митний кордон України.
 47. Митний контроль та митне оформлення товарів, які переміщуються в несупроводжуваному багажі.
 48. Порядок переміщення через митний кордон України особистих нагород громадянам.
 49. Порядок здійснення митного контролю та пропуску через митний кордон України культурних цінностей.
 50. Порядок здійснення митного огляду з розпакуванням міжнародних поштових відправлень.
 51. Поняття мита. Види мит і їх характеристика.
 52. Поняття "Інкотермс". Структура "Інкотермс-2010".
 53. Структура УКТ ЗЕД. Основні правила описування та кодування товарів.
 54. Поняття митної вартості товарів. Методи визначення митної вартості товарів.
 55. Документи, що подаються з метою заявлення та підтвердження визначеної митної вартості. Випадки в яких подається декларація митної вартості.
 56. Контроль правильності визначення митної вартості.
 57. Корегування заявленої митної вартості товарів. Підстави для прийняття рішення про корегування заявленої митної вартості.
 58. Акцизний податок. База оподаткування акцизним податком.
 59. Податок на додану вартість. База оподаткування ПДВ.
 60. Мета і критерії визначення країни походження товарів. Документи , які підтверджують країну походження товарів.
 61. Митний режим знищення або руйнування. Умови поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування.
 62. Поняття контрабанди як злочину. Відповідальність за скоєння контрабанди.
 63. Компроміс у справі про порушення митних правил. Умови укладання мирової угоди.
 64. Митний режим реекспорту. Умови поміщення товарів у митний режим реекспорту.
 65. Докази у справах про порушення митних правил.
 66. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення.
 67. Види та строки накладення стягнень за порушення митних правил.
 68. Тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів, що є безпосередніми предметами правопорушень.
 69. Переміщення або дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (ст. 483 Митного кодексу України).
 70. Мета і порядок застосування адміністративного затримання.
 71. Види постанов у справі про порушення митних правил. Органи, які уповноважені розглядати справи про ПМП.
 72. Протокол про порушення митних правил. Порядок складання протоколу.
 73. Поняття порушення митних правил як адміністративного правопорушення. Суб’єкти відповідальності за порушення митних правил.
 74. Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення.
 75. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення.
 76. Ознаки і склад злочину (контрабанди) відповідно до ст.201 Кримінального Кодексу України.
 77. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів, прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. Контрольовані поставки.
 78. Порядок застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами митної служби України.
 79. Класифікація та правова основа застосування технічних засобів митного контролю.
 80. Підстави та порядок проведення митними органами документальних виїзних перевірок.